Catalyst разбира отговорността, която има за управление на въздействията върху околната среда от работата си. Компанията е направила оценка на дейностите си и е определила въздействията върху околната среда от нейната работа, в това число транспорт, енергийни нужди и генериране на отпадъци. Политиката за КСО на Catalyst се спазва във всички събития на компанията.

Водещи принципи на Catalyst за опазване на околната среда

С цел да насърчим добрите екологични практики, се водим от следните принципи по отношение на околната среда:

 1. Да отчитаме значимите въздействия на нашите дейности върху околната среда.
 2. Да определяме подходящи цели и разработваме оперативни процедури, които да сведат до минимум нашите въздействия върху околната среда.
 3. Да се съобразяваме със съответното законодателство, разпоредби и други изисквания, свързани с въздействията върху околната среда.
 4. Да предотвратяваме замърсяването, да намалим използването на суровини и ресурси и изхвърлянето на емисии в атмосферата, отпадъчни води в канализацията и отпадъци в сметищата; да полагаме усилия за повторна употреба, рециклиране или оползотворяване на материали, когато това е възможно.
 5. Да гарантираме това, отговорностите за околната среда да са дефинирани, комуникирани и разбрани на всички нива в нашата организация; да се осигури подходящо обучение там, където е необходимо.
 6. Да гарантираме, че при закупуването на материали и стоки се водим от екологичните достойнства на продуктите.
 7. Да обсъждаме, да съдействаме и откликваме на мненията на заинтересованите страни, в това число на клиенти, представители и служители по въпросите на околната среда.
 8. Да се стремим към непрекъснато подобрение на цялостното екологично поведение.

Корпоративна социална отговорност Декларации за политиката

 

 1. Catalyst поема ангажимент да осъществява мерки за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване, както по време на събития, така и в работната среда, винаги, когато това е възможно.
 2. Catalyst поема ангажимент да осъществява мерки за организиране на събития и осигуряване на работна среда с минимално въздействие върху околната среда. Ние разбираме нуждата за устойчиво развитие, споделяна в еднаква степен от нашите клиенти и служители.
 3. Catalyst признава необходимостта от устойчиво развитие в сектора на тиймбилдинг услугите. Винаги, когато това е възможно, ние ще прилагаме мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда и създаване на положително въздействие върху обществото.
 4. Ние в Catalyst отчитаме въздействието, което работата ни има върху околната среда и си поставяме за цел активно да търсим, използваме и насърчаваме прилагането на методи за намаляване на това въздействие.
 5. Ние отчитаме необходимостта от отговорни бизнес практики или устойчивост. Като полагаме непрекъснати усилия, целта ни е да сведем до минимум отрицателното въздействие, което нашите събития и офиси имат върху околната среда, като чрез отговорно поведение подобряваме качеството на живот на служителите и на обществото като цяло.