Breakthrough

Поредица екипни предизвикателства

1 - 4 часа
На закрито и на открито
Съревнование и сътрудничество
10 - Неограничен

Описание на програмата

Breakthrough е активно изследване на динамиката на екипа, в което ключови „пробиви“ в екипното мислене водят до успех.

След кратка въвеждаща игра за разчупване на леда групата се разделя на екипи, готови да следват сгъстен график. Участниците бързо се запознават с наличните ресурси, поставят си реалистични цели и търсят съгласие как да ги постигнат.

Предоставеното време едва стига за справяне с всяко предизвикателство, отборите работят трескаво, но остават мотивирани от успехите, които постигат. Насърчават се да анализират представянето си и да използват наученото в следващата задача.

На финала групата се обединява за последното предизвикателство. То може да бъде както с елемент на състезание, така и с елемент на взаимодействие, така че всеки е да е победител.

Резултати за развитието на екипа

Екипите преминават през серия от предизвикателства, всяко от които е внимателно замислено, за да изследва комуникацията и да подчертае различни аспекти от екипната работа. За сравнително кратко време участниците осмислят чрез преживяване основите на работа в екип. Отделните хора разбират как уменията им за междуличностна комуникация влияят на успеха на отбора, като осъзнават и какви са силните страни на останалите. Breakthrough може да служи като платформа за прилагане на теста на Белбин или типологията на Майерс-Бригс за профилиране на екипи. Играта има професионален формат като меню и може да се адаптира според мястото на провеждане на събитието, броя на участниците и специфичните бизнес аспекти.

Целта ни беше да помогнем на служителите си да осъзнаят важността на работата в екип. Breakthrough успешно разкри силните и слабите страни на отделните участници във всеки отбор и акцентира върху фундаменталните принципи, на които се гради всеки проспериращ екип. Играта говореше сама за себе си.

Microsoft

Request a Quote