Управление на риска

С планиран позитивен подход към потенциален риск екипът се справя с всяка промяна.

risk management

Управлението на риска представлява предвиждането и оценката на рисковете и определянето на процедури за избягване или намаляване на тяхното влияние. Рисковете се смекчават чрез добре установени действия и политики, включващи разпределени роли и отговорности. Необходими са също подходящи ресурси и постоянно обучение в тази сфера. На проектно ниво, опитът показва, че когато от всички членове на екипа се очаква да идентифицират и оценяват потенциални рискове, щом такива възникнат, те са по-подготвени да ги разпознаят и да се справят с тях. Допълнителна полза от това е намаляването на страха от риск, който би могъл да попречи на нововъведенията и креативното мислене. Игрите, трениращи лидерски умения, помагат на лидерите да развиват стратегии за балансирано поемане на риск и да насърчават иновациите и креативността в своите екипи. С помощта на тиймбилдинг занимания за учене чрез опит могат да се симулират ситуации, от които служителите придобиват повече знания и новаторски подход за справяне с риска. В спокойна и приятелска обстановка, хората подобряват уменията си за идентифициране на риска и неговото управление чрез ясна комуникация и стратегии. Те се запознават и привикват с възможността за риск, научавайки се не да бягат, а да се възползват от него. Тези придобити способности могат да се обсъждат и прилагат в ситуации от реалния живот.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles