Вземане на решения

Позитивната среда и структурираният процес ускоряват вземането на решения.

decision making

Вземането на решение е процес, при който се избира определен възглед или начин на действие сред няколко алтернативни възможности. Без установен процес, това може да е трудно за отделните личности и дори още по-сложно за екипите. Прекомерното анализиране на целите и алтернативите по дадено предложение може да доведе до претоварване с информация и да парализира процеса на решаване.Вземането на екипни решения изисква конструктивна среда, в която всеки е свободен да изрази своето мнение според установени правила за общуване. Изключително важно е да се постигне консенсус между всички членове на екипа.Като първа стъпка, проучете ситуацията в детайли, определете целите и ги подредете по степен на важност. След това обмислете алтернативните действия и ги оценете според желания краен резултат. При този процес ще се открои една възможност, която най-добре отговаря на целите. След като изберете най-доброто решение, честно оценете плана и вземете под внимание всякакви евентуални нежелани последици. Споделете решението и пристъпете към действие. Допълнително анализирайте плана и направете необходимото, за да избегнете потенциални проблеми. Ролевите тиймбилдинг игри, които симулират проектно планиране, могат да послужат за обучение чрез преживяване върху процеса на вземане на решения.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles