Inclusive-team-building

Приобщаващи тиймбилдинг активности

Публикувано на 17.05.2024 г. от Galina Gorova

Разнообразието на хора в екипа и приобщаващите ги дейности

В непрекъснато променящата се среда на работа и овладяването на умението на бизнеса да търси разнообразие при заетите в него служители, дейностите, които целят приобщаване не са просто опция, а стратегически императив за компаниите.

Това е мощен ход, който използва пълния потенциал на работната сила, като тласка вашия бизнес към устойчив растеж и успехи.

Основи на разнообразието в екипа и приобщаващите активности

Овластяването на служителите в приобщаваща ги среда, е от ключово значение за разгръщане на пълния им потенциал. Това се случва, когато хората имат задачи, които добре разбират, и за които са отговорни. Плавният преход, доверието и самостоятелността, избягването на микроуправление – всички те играят централна роля в уравнението. Бидейки част от такава разнообразна среда , хората не само разбират ролята си в рамките на по-голямата бизнес картина, но също така чувстват истинска връзка с екипа. Тази връзка им позволява да знаят къде да потърсят подкрепа и да празнуват споделените успехи.

Създаването на работно място, където хората се ценят и разбират взаимно, поставя силна основа за приобщаване на нови и нови кадри. Следователно, когато служителите се чувстват ценени заради техните уникални перспективи и опит, това не само повишава морала, но и засилва креативността и новаторските идеи. И все пак постигането на това ниво на разбиране и признателност изисква повече от просто политики и насоки, изисква се проактивен подход за изграждане на силни, сплотени екипи.

Разпознаване на предизвикателствата при работата с хора от целия свят

Тъй като бизнесите оперират понякога зад граница, а в повечето такива случаи служителите им работят дистанционно или на свободна практика, в световен мащаб, интернационалните екипи предлагат разнообразни възможности за сътрудничество. Те обаче поставят и уникални предизвикателства, особено при интегрирането на кадри от различни държави и с разнообразни култури - в ценностите на компанията. Работата с хора от различен произход включва разбиране на различни стилове на комуникация и работни подходи, което понякога може да доведе до недоразумения. Директното справяне с тези предизвикателства е от съществено значение за създаването на по-сплотена и приобщаваща среда, в която всички членове на екипа се чувстват ценени. Чрез насърчаване на отворена комуникация, съпричастност и взаимно уважение, глобалните екипи могат да използват именно многообразието, за да постигнат изключителни резултати, като същевременно насърчават култура на приобщаване и принадлежност еднаква за всички участници.

Тиймбилдинг дейности за приобщаване в мултикултурна среда

1. Премахване на бариерите

Тиймбилдинг упражненията са чудесен начин хората да разрушат комуникационните бариери. Чрез съвместни дейности служителите се научават да общуват ефективно, да разбират различните гледни точки и да оценяват силните страни, които многообразието на екипа носи.

2. Насърчаване на емпатия

Съпричастността е крайъгълен камък на идеята за приобщаване с другите. Дейностите, които насърчават хората да се поставят на мястото на другия, насърчават емпатия и водят по естествен начин до приобщаване.

3. Изграждане на доверие и сътрудничество

Доверието е решаващ за успеха на всеки екип. Тиймбилдинг програмите създават възможност служителите да изградят доверие, като работят заедно в различна, неработна среда .

4. Оценяване на различията

Приобщаващите тиймбилдинг активности полагат добри основи на това да ценим различията си. Независимо дали чрез културни събития, екипни излети или съвместни проекти, тези дейности насърчават членовете на екипа да оценят богатството, което разнообразието им носи.

team-building


Тиймбилдинг дейности от портфолиото на Catalyst

Ето шест предложения за тиймбилдинг програми от Catalyst Team Building Network, с които да стимулирате силата на сътрудничеството:

Flat Out Pyramid Puzzle – Забавна съвместна активност, при която екипите комбинират и сглобяват частици, за да създадат гигантска пирамида и да я украсят.

Race Around the World - Забавна онлайн тиймбилдинг програма, с дупликираща учебна рамка. Участниците се насърчават да събират информация, да мислят критично и да сравняват решенията с други отдалечени колеги в своя екип.

Trust or Bust - игра симулация, която набляга на разбирането за доверието, фундаментално за корпоративната социална отговорност.

Integrity - Ангажиращо предизвикателство, с което участниците анализират комуникацията и лидерството, развиват гъвкави екипи и подчертават индивидуалните качества на личностите в екипа.

Synergyk – Забавни и предизвикателни мини игри, контролирани от AI бот, за тестване на уменията и екипната работа на участниците. Давате шанс на всеки играч да изпробва способностите си и да си прекара страхотно.

Global Innovation Game- Забавна програма, която насърчава креативността и награждава най-иновативните в екипа.

В заключение

Овладяването на умение за приобщаване не е еднократно усилие, а постоянен процес, който изисква ангажираност и стратегическо планиране. Преминавайки безпроблемно към практическия аспект, тиймбилдинг програмите играят решаваща роля за постигането на тази цел, като разрушават поставени бариери и стериотипи, насърчават съпричастността, изграждането на доверие и оценяване на различията ни. В резултат на това, организациите, които дават приоритет на многообразието и полагат усилия в посока приобщаване - не само се съобразяват с обществените очаквания, но също така се възползват максимално от по-големия потенциал, който разкрива работният им екип. Този стратегически ход дава възможност за устойчив растеж, адаптиране на иновативни подходи, следователно и до дългосрочен успех.

Galina Gorova

Учредителен директор на Catalyst България

Учредителен директор и дизайнер на събития в Catalyst България

Всички статии

Препоръчваме Ви да прочетете