Междуфункционално сътрудничество

Хора с различни функции работят за постигането на обща цел.

	cross functional cooperation

Все повече компании насърчават междуфункционалното сътрудничество и дори изграждат своя бизнес около междуфункционални екипи. Преди време всеки изпълняваше своите задачи изолирано. Днес обаче, с необходимостта от гъвкавост и вземане на стратегически решения в комплексна среда, вече е задължително служителите да общуват и да си помагат при въвеждането на нови системи и процеси. Междуфункционалното сътрудничество се препоръчва и като начин за управление и предотвратяване на конфликти, които могат да възникнат заради промяната.Когато се съберат хора с различни функции и стилове на работа, резултатът може да е иновативност и трансформация. Но проучванията показват, че въпреки позитивните си ефекти, много междуфункционални екипи са неефективни. Задължително е да се установи ясна йерархия и всички да са наясно с правилата за ангажираност и комуникация. Лидерите трябва добре да разбират разликата между взаимодействие и сътрудничество. Нужно е да се създаде култура на споделяне, като се отделя време за планирани срещи. На тях колегите си помагат, научават се да го правят добре, осъзнават ползите и го приемат за норма. Насърчавайте искреното споделяне както на успехите, така и на провалите. Избягвайте премълчаването на информация, като създадете специална платформа за споделяне, която насърчава документирането на неофициални и официални идеи в база данни, до която всички имат достъп.Бизнес игрите за учене чрез преживяване и тиймбилдинг активностите, насочени към междуфункционалното сътрудничество, могат да имат голям принос като метафора на съвместните работни практики. Тиймбилдинг заниманията, които насърчават сплотяването на екипа и създаването на контакти, играят и жизненоважна роля за разрушаването на стереотипа на изолация.

Разгледайте селекцията от популярни програми.
Колебаете се какво да изберете или търсите нещо друго?

Свържете се с нас

Related Articles